Untitled Document
ทำเนียบผู้บริหาร
ผู้บริหารสถานศึกษา
  นายไกรพ พิสัยสวัสดิ์
  ผู้อำนวยการโรงเรียน
 
  0635055533
 

ฝ่ายบริหารวิชาการ
  นางศรีวิไล แก้วปรีชากร
  ครู วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
  ครูประจำชั้น ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
  0825161987
 

  นางสาวอภิญญา พิสัยสวัสดิ์
  ครู วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
  ครูประจำชั้น ชั้นอนุบาล 3
  0872310475
 

  นางสาวสาวิตรี โคตะโคตร
  ครู
  -
  0632388827
 

ฝ่ายบริหารงานบุคคล
  นางปราณี ศักดาคำ
  ครู วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
  ครูประชำชั้น ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
  0800114463
 

  นางรัตนาวดี พิสัยสวัสดิ์
  ครู วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
  ครูประจำชั้น ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
  0833546556
 

  นางสาวฉวีวรรณ พิมภาภรณ์
  ครูอัตราจ้าง
  ครูประจำชั้น ชั้นอนุบาล 2
  0872324314
 

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
  นายสุธินันท์ ศิลาวรรณ
  ครู
  ครูประจำชั้น ชั้นปรถมศึกษาปีที่ 6
  0922921488
 

  นางสุดารัตน์ ลาแสง
  ครู วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
  ครูประจำชั้น ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
  0621695596
 

  นางสุจิตรา ศรีบุญเรือง
  เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
 
  0866249759
 

  นายสมบูรณ์ โพชะดี
  นักการภารโรง
 
  0963503422
 

ฝ่ายบริหารการเงินและพัสดุ
  นางวรฉัตร พานิพัด
  ครู
  -
  0956548497
 

  นางวิระภา โสดา
  ครู วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
  ครูประจำชั้น ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
  0833466619