Untitled Document
ข้อกฎหมาย
วันที่ประกาศ : 2023-08-07
 
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560
โหลด : [ 16 ] ครั้ง   ( โหลดเอกสารที่นี่ )

วันที่ประกาศ : 2023-08-07
 
พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542
โหลด : [ 12 ] ครั้ง   ( โหลดเอกสารที่นี่ )

วันที่ประกาศ : 2023-08-07
 
พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ.2545
โหลด : [ 13 ] ครั้ง   ( โหลดเอกสารที่นี่ )

วันที่ประกาศ : 2023-08-07
 
พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3 พ.ศ.2553
โหลด : [ 12 ] ครั้ง   ( โหลดเอกสารที่นี่ )

วันที่ประกาศ : 2023-08-07
 
พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 4 พ.ศ.2562
โหลด : [ 13 ] ครั้ง   ( โหลดเอกสารที่นี่ )

วันที่ประกาศ : 2023-08-07
 
พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546
โหลด : [ 11 ] ครั้ง   ( โหลดเอกสารที่นี่ )

วันที่ประกาศ : 2023-08-07
 
พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ.2553
โหลด : [ 11 ] ครั้ง   ( โหลดเอกสารที่นี่ )

วันที่ประกาศ : 2023-08-07
 
พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3 พ.ศ.2562
โหลด : [ 14 ] ครั้ง   ( โหลดเอกสารที่นี่ )

วันที่ประกาศ : 2023-08-07
 
พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547
โหลด : [ 12 ] ครั้ง   ( โหลดเอกสารที่นี่ )

วันที่ประกาศ : 2023-08-07
 
พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2551
โหลด : [ 15 ] ครั้ง   ( โหลดเอกสารที่นี่ )

วันที่ประกาศ : 2023-08-07
 
พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3 พ.ศ. 2553
โหลด : [ 11 ] ครั้ง   ( โหลดเอกสารที่นี่ )

วันที่ประกาศ : 2023-08-07
 
พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 4 พ.ศ. 2562
โหลด : [ 13 ] ครั้ง   ( โหลดเอกสารที่นี่ )

วันที่ประกาศ : 2023-08-07
 
พ.ร.บ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546
โหลด : [ 12 ] ครั้ง   ( โหลดเอกสารที่นี่ )

วันที่ประกาศ : 2023-08-07
 
พ.ร.บ.การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.2545
โหลด : [ 12 ] ครั้ง   ( โหลดเอกสารที่นี่ )

วันที่ประกาศ : 2023-08-07
 
พ.ร.บ.การจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ พ.ศ.2551
โหลด : [ 11 ] ครั้ง   ( โหลดเอกสารที่นี่ )

วันที่ประกาศ : 2023-08-06
 
พ.ร.บ.คุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546
โหลด : [ 12 ] ครั้ง   ( โหลดเอกสารที่นี่ )

วันที่ประกาศ : 2023-08-06
 
พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
โหลด : [ 15 ] ครั้ง   ( โหลดเอกสารที่นี่ )

วันที่ประกาศ : 2023-08-06
 
พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562
โหลด : [ 16 ] ครั้ง   ( โหลดเอกสารที่นี่ )

วันที่ประกาศ : 2022-04-18
 
หลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผุ้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
โหลด : [ 36 ] ครั้ง   ( โหลดเอกสารที่นี่ )

วันที่ประกาศ : 2022-04-18
 
เรื่อง แจ้งกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยอำนาจการลงโทษภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน หรือลดเงินเดือน พ.ศ. 2561
โหลด : [ 36 ] ครั้ง   ( โหลดเอกสารที่นี่ )

วันที่ประกาศ : 2022-04-18
 
แนวทางการแก้ไขกรณีไม่สามารถจัดบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา ๓๘ ค.(๒) ลงกรอบอัตรากำลังใหม่
โหลด : [ 33 ] ครั้ง   ( โหลดเอกสารที่นี่ )

วันที่ประกาศ : 2022-04-18
 
ระเบียบ ก.ค.ศ.ว่าด้วยเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบัติหน้าที่สอนคนพิการ พ.ศ. 2556
โหลด : [ 37 ] ครั้ง   ( โหลดเอกสารที่นี่ )